Algemene voorwaarden

De dienstverlening van de eenmanszaak Maike van Pelt – Producties bestaat uit maken en bedenken van audioportretten, audiocadeaus en andere audio/visuele producties in de ruimste zin van het woord. Een omschrijving van de werkzaamheden van Maike van Pelt – Producties is te vinden in het uitreksel uit het handelsregister de Kamer van koophandel te Amsterdam onder nummer 67198252.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met Maike van Pelt – Producties een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Maike van Pelt – Producties een offerte of factuur uitbrengt.

De opdrachtnemer: Maike van Pelt – Producties, gevestigd te Haarlem, ingeschreven onder nummer 67198252 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Maike van Pelt – Producties, tenzij anders is afgesproken en dit schriftelijk is bevestigd. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 2. Offerte
  Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.
 3. Bevestiging
  De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Maike van Pelt – Producties maar de opdrachtgever stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  De opdrachtgever zorgt ervoor dat Maike van Pelt – Producties ten behoeve van de verstrekte opdracht over alle relevante informatie beschikt die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.
 5. Verstrekken van gegevens
  De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige/ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.
 6. Andere werkzaamheden voor andere opdrachtgevers
  Het staat Maike van Pelt – Producties vrij gedurende de overeenkomst van opdracht, werkzaamheden voor andere opdrachtgevers uit te voeren, mits de werkzaamheden redelijkerwijs te combineren zijn met de uitvoering van de overeenkomst van opdracht voor de opdrachtgever.
 7. Vertrouwelijke informatie
  De opdrachtgever en Maike van Pelt – Producties verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.
 8. Wijziging in de opdracht
  Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Maike van Pelt – Producties.
 9. Termijn en levering
  De tussen opdrachtgever en Maike van Pelt – Producties overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

EIGENDOMSRECHT

 1. Eigendomsrecht
  Het audioportret, audiocadeau of andere audioproductie wordt uitdrukkelijk gemaakt voor het ‘eigen gebruik’. Maike van Pelt – Producties zal het niet aan derden kenbaar maken zonder zijn toestemming.
 1. Naamsvermelding
  Maike van Pelt – Producties te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Maike van Pelt – Producties openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

HONORARIUM

 1. Honorarium en bijkomende kosten
  Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
 1. Honorarium bij gewijzigde opdracht/meerwerk
  Wanneer Maike van Pelt – Producties meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen opdrachtgever en Maike van Pelt – Producties overeengekomen bedrag.

BETALING EN AFNAME

 1. Betalingsverplichting
  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Maike van Pelt – Producties nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Maike van Pelt – Producties gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 1. Opschorting
  Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan Maike van Pelt – Producties niet nakomt heeft Maike van Pelt – Producties het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Maike van Pelt – Producties mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 1. A .Ontbindende voorwaarden
  Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

HERROEPEN EN BEËNDIGEN VAN DE OPDRACHT

 1. Herroepen van de opdracht
  Wanneer de uitvoering van de opdracht of de levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Maike van Pelt – Producties verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.
 1. Beëindigen van de opdracht door opdrachtnemer
  Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Maike van Pelt – Producties het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
 1. Beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever
  Bij gehele annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Maike van Pelt – Producties op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.
 1. Overmacht
  Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Maike van Pelt – Producties ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Maike van Pelt – Producties zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Eigendommen van de opdrachtgever
  Maike van Pelt – Producties bewaart, gebuikt, en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat.
 1. Aansprakelijkheid
  Maike van Pelt – Producties is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Toepasselijk recht
  Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Maike van Pelt – Producties sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Maike van Pelt – Producties uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.